Warunki użytkowania, regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego hellomeg.pl.

Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

Strony oraz Regulacje

Strona internetowa pod adresem www.hellomeg.pl jest prowadzona przez Michała Dyjach. Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem sklepu hellomeg.pl są sprzedawane przez Michała Dyjach, działający jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

Dokonanie zakupów produktów w sklepie hellomeg.pl wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników sklepu hellomeg.pl Klienci znajdą w polityce prywatności .

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem sklepu hellomeg.pl zakupy Towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

§1. DEFINICJE

1. Sprzedawca - Michał Dyjach, prowadzący działalność gospodarczą helloMEG Michał Dyjach z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: ul. Śląska 146, 32-080, Zabierzów, NIP 8621597151, REGON: 523611434 zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@hellomeg.pl.

2. Klient - podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu w ramach sklepu hellomeg.pl.

3. Sklep Internetowy hellomeg.pl - serwis Internetowy dostępny pod adresem: http://www.hellomeg.pl, za pośrednictwem którego Klient może w składać zamówienia.

4. Towary - produkty prezentowane / sprzedawane w Sklepie Internetowym hellomeg.pl.

5. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

6. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów dokonanych za pośrednictwem www.hellomeg.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego "hellomeg.pl" , dostępnego pod adresem http://www.hellomeg.pl, świadczącego usługi polegające na sprzedaży Towarów stanowiących biżuterię z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych

3. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach sklepu internetowego "hellomeg.pl"

c) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego "hellomeg.pl"

d) tryb postępowania reklamacyjnego

4. Właściwości Towarów opisane są w informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej www.hellomeg.pl oraz opisie danego Towaru. Prosimy Klientów aby mieli na uwadze, że biżuteria ma specyficzne właściwości, a każdy z wyrobów jest niepowtarzalny i w jakimś stopniu różniący się od innych egzemplarzy takiego samego Towaru. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie www.hellomeg.pl mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora

5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej

6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej www.hellomeg.pl . Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Towaru konieczne są:

- akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności sklepu internetowego "hellomeg.pl"

- wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji

- wskazanie aktualnego adresu dostawy lub numeru paczkomatu

2. Dla złożenia zamówienia należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą sklepu "hellomeg.pl"

3. Zamówienie można składać całodobowo. Zmówienie złożone pomiędzy godz. 24.00 - 15.00 danego dnia - jest uważane za złożone w tym samym dniu. Zamówienie złożone w innym czasie niż wskazane powyżej jest uważane za złożone w pierwszym następnym dniu roboczym

4. Każde zamówienie Towaru jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo do:

- niezaakceptowania zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji

- ograniczenia sposobu płatności

- zażądania przedpłaty

5. W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Towarów jest mniejsza, niż ilość Towarów zamówionych, informuje o powyższym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje wówczas prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Prawo to Klient może realizować w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

7. Dla każdego Towaru składa się odrębne zamówienie.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego "hellomeg.pl" przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

2. Po otrzymaniu Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Towarów. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony w ciągu 10 dni roboczych.

4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia.

§5. CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

1. Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania zamówienia.

2. Cena Towaru obejmuje podatek VAT, oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki.

3. Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.

4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem poczty kurierskiej Inpost.

5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

§6. PŁATNOŚCI

1. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: płatność elektroniczna, płatność kartą 

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

2. Wraz z Potwierdzeniem Wysyłki Klient otrzyma informacje na temat płatności (kwota, numer rachunku). Płatność powinna zostać dokonana do godz. 12.00 dnia następnego po dniu, w którym wysłane zostało Potwierdzenie Wysyłki.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A..

§7. DOSTAWY

Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w terminie podanym dla danego Towaru na stronie www.hellomeg.pl liczonym w dniach roboczych, nie póĹşniej jednak niż w terminie 14 dni roboczych, pod warunkiem, że płatność za Towar zostanie dokonana w terminie wskazanym w tytule " Płatności" pkt. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.

§8. WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

§9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternasto) -dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego "hellomeg.pl", bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail), przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego "hellomeg.pl".

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz Towar powinno być wysłane na adres: ul. Śląska 146, 32-080, Zabierzów lub do paczkomatu przy ul. Śląska 151, Zabierzów 32-080 (paczkomat ZBR03M). Do oświadczenia musi być dołączony paragon, jako dowód zakupu. Wzór oświadczenia do pobrania.

3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników, personalizowane bransoletki.

4. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą posiadać pudełko w którym zostały dostarczone.

5. Zwracane produkty oraz oświadczenie wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

§10. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

2. Klient będzie zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. "Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru " oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

3. Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Opłaty za odesłanie Towaru ponosi Klient.

4. Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Towaru rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Towarów. Dla Sprzedawcy, 14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub doręczenia zwracanych Towarów.

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§11. RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

1. Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

2. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).

3. Klient winien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku, ewentualnie, przekazać go osobie, dla której Towar został zakupiony, jako dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.

4. Nie stanowią niezgodności Towaru z Umową m.in.:

- wady jawne, widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć

- uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania

- odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje

- naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii złoconej lub rodowanej)

§12. DANE KONTAKTOWE

1. W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@hellomeg.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w sklepie internetowym "hellomeg.pl"

§13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca, w terminie 14 dni rozpozna każdą reklamację złożoną przez Klienta i się do niej ustosunkuje.

2. Jeżeli nie uda się rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia w drodze postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim ul. Wiślna 3, 31-007 Kraków.

§14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Towarów dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego "hellomeg.pl" podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć